STANOVY KLUBU

STANOVY Hokejového klubu HC Zlaté Moravce

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Názov združenia: Hokejový klub HC Zlaté Moravce, oficiálna skratka: HC Zlaté Moravce

2. Hokejový klub HC Zlaté Moravce je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. dobrovoľným združením občanov, ktorí jeho prostredníctvom vykonávajú činnosť zameranú na rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov športovcov – hokejistov mesta Zlaté Moravce. /ďalej len HK/
3. Poslaním HK je uspokojovať záujemcov o športovú činnosť v hre ľadového hokeja, vytvárať podmienky na upevňovanie ich zdravia, zvyšovať telesnú a duševnú zdatnosť a športovú výkonnosť.
4. HK je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou a spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou činnosť na demokratických princípoch.
5. HK tvoria oddiely, spolky a iné záujmové skupiny /ďalej len základné odvetvové zložky/. Do nej môžu vstúpiť i ďalšie oddiely, o ich prijatí za podmienok rešpektovania týchto stanov rozhoduje Výbor klubu.
6. Každá základná odvetvová zložka má právo vystúpiť z HK, osamostatniť sa, alebo združiť s iným športovým subjektom.
7. HK je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom klubu je: Zimný štadión, Továrenská 1, 953 01 Zlaté Moravce.

Článok 2
Hlavné úlohy klubu

1. Organizuje a zabezpečuje komplexný rozvoj ľadového hokeja v meste Zlaté Moravce a vytvára podmienky pre uskutočňovanie prijatých úloh.
2. HK sa stará o výchovu svojich členov v športovom odvetví ľadového hokeja. Tréningovým procesom a účasťou v súťažiach sa stará o ich rozvoj a zvyšovanie výkonnosti.
3. HK vytvára ekonomické, materiálno-technické, personálne a odborné predpoklady a podmienky na činnosť HK ako celku a aj združených odvetvových zložiek.
4. Zastupuje záujmy všetkých zákl. odvetvových zložiek HK pri rokovaniach s organizáciami a inými združeniami občanov.
5. Zabezpečuje registráciu HK, vedie potrebnú evidenciu v súlade s platnými predpismi a normami športového zväzu.
6. Vytvára si finančné zdroje vlastnou prevádzkovou činnosťou, podnikateľskou činnosťou cestou svojich hospodárskych zariadení, zo sponzorských príspevkov a hlavne príspevku mesta Zlaté Moravce.

Článok 3
Členstvo v klube

1. Členstvo môže byť individuálne, kolektívne a čestné.
2. Individuálne členstvo v HK je dobrovoľné. Členom klubu sa môže stať slovenský štátny občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, i cudzí štátny príslušník, ak súhlasí s týmito stanovami. Platnosť členstva je podmienená zaplatením členských príspevkov za kalendárny rok, najneskoršie do 31.12.. Výbor HK má právo udeliť výnimku. Členstvo v klube sa eviduje v evidencii členov klubu.
3. Kolektívne členstvo v HK vzniká na základe písomnej žiadosti o členstvo. Kolektívnym členom môže byť organizácia, spoločnosť a združenie v SR i zo zahraničia.
4. Čestné členstvo môžu orgány klubu udeliť jednotlivcom, organizáciám alebo inštitúciám, ktorí majú osobitné zásluhy za rozvoj, prosperitu a ochranu hokejových záujmov mesta Zlaté Moravce.

Článok 4
Základné práva a povinnosti členov, zánik členstva

1. Člen klubu má právo:
a) zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub a záujmov na športovej činnosti klubu, ako i ďalších kultúrno-spoločenských akcií usporiadaných klubom
b) zúčastňovať sa členských schôdzí a rokovania Valného zhromaždenia
c) zúčastňovať sa na rokovaniach, kde sa hodnotí jeho športová činnosť a disciplinárnych konaní
d) dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní od ich podania odpoveď
e) mať volebné právo a byť volený, podmienkou byť volený do funkcie v HK je bezúhonnosť a vek nad 18 rokov. Do funkcie môže byť volený zákonný zástupca člena mladšieho ako 18 rokov, čím sa stáva automaticky členom hokejového klubu.
f) združovať sa v komisiách, ktoré HK pre svoju činnosť vytvorí.

2. Člen klubu má povinnosť:
a) dodržiavať stanovy klubu, na ich základe vydané vnútorné predpisy, plniť požadované úlohy, dodržiavať disciplínu a zásady morálky spoločnosti
b) chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok klubu
c) včas a riadne platiť členské príspevky a iné schválené príspevky a poplatky
d) chrániť záujmy HK na verejnosti

3. Individuálne členstvo zaniká:
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia
b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby
c) zánikom združenia
d) vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena
e) vylúčením pre neplnenie si základných členských povinností, alebo závažné previnenia nezlúčiteľné s členstvom v klube. O vylúčení rozhoduje Výbor HK. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia Valné zhromaždenie.

4. Disciplinárne konanie vykonáva a opatrenia ukladá podľa podstaty previnenia člena HK v súlade so stanovami a Disciplinárnym poriadkom SZĽH /odvetvových zväzov/ Výbor HK.

Článok 5
Štruktúra orgánov HK

1. Orgánmi klubu sú:
a) Valné zhromaždenie a mimoriadne valné zhromaždenie
b) Výbor v čele so Správnou radou
c) Dozorná rada
d) Trénerská rada
e) Iné komisie vytvorené k činnosti HK

2. Vnútorné vzťahy upravuje Organizačný štatút HK.

Článok 6
Valné zhromaždenie HK

1. Najvyšším orgánom HK je Valné zhromaždenie funkcionárov a zástupcov členov HK.
2. Valné zhromaždenie sa schádza každoročne a zvoláva ho Výbor HK.
3. Valné zhromaždenie prejednáva základné otázky činnosti HK, najmä:
• Uznáša sa o vzniku, názve a symbolike klubu ako i jeho zániku
• Schvaľuje, mení alebo ruší stanovy klubu
• Prejednáva správu Výboru o činnosti klubu, čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie
• Schvaľuje plán činnosti, rozpočet a správu Dozornej rady
• Volí Výbor v čele so Správnou radou a Dozornú radu
• Rozhoduje o vylúčení základnej odvetvovej zložky z klubu v prípade, že jej činnosť je v rozpore s platnými predpismi a stanovami klubu
• Rozhoduje o zániku klubu
• Je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní
4. Na platnosť uznesenia je potrebný súhlas väčšiny hlasov zástupcov členov HK.
5. Mimoriadne valné zhromaždenie musí byť zvolané na žiadosť nadpolovičnej väčšiny individuálnych /plnoletých/ členov klubu, alebo ak o takéto zvolanie požiada 3/5 väčšina členov Výboru HK.
6. Valné zhromaždenie prebieha podľa rokovacieho poriadku a volebného poriadku, ktorý na návrh Výboru schvaľujú zástupcovia pred začiatkom rokovania.
7. Pre voľby do Výboru a Dozornej rady, resp. pre voľbu zástupcov klubu ako reprezentantov klubu platia tieto zásady:
• Voľba je verejná
• Volebný hlas majú, individuálni plnoletí členovia HK /čl. III., bod 2/ a zákonní zástupcovia neplnoletých členov
• Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných zástupcov.

Článok 7
Výbor a Správna rada klubu

1. Výbor klubu v čele so Správnou radou HK riadi činnosť klubu medzi jednotlivými rokovaniami Valného zhromaždenia HK v štvorročnom období. Správna rada, ktorá je výkonným a riadiacim orgánom Výboru je jeho súčasťou a tvoria ju: prezident HK, viceprezident HK, manažér HK, finančný manažér HK. Okrem členov Správnej rady sa Výbor HK skladá z ďalších členov v celkovom počte najviac 9 členov vrátane Správnej rady. Kompetencie a pôsobnosť člena Správnej rady a Výboru sú konkretizované v závislosti na potrebách klubu v Organizačnom štatúte HK.
Členovia Správnej rady sú volení členmi Výboru. Pre voľbu platia tieto zásady:
• Voľba je verejná
• Zvolený je ten kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov členov Výboru.

2. Výbor HK v čele so Správnou radou riadi a zabezpečuje činnosť HK, najmä:
• Zvoláva a zabezpečuje obsahovú a organizačnú prípravu rokovania Valného zhromaždenia
• Zastupuje HK pri rokovaniach s inými orgánmi a organizáciami
• Spracováva plán činnosti a rozpočet HK
• Pravidelné hodnotí plnenie plánu a čerpanie rozpočtu HK
• Určuje počet komisií klubu, ich zmeny, resp. zrušenie, stanovuje ich pracovnú náplň, dbá na rovnomerné zastúpenie všetkých odvetvových zložiek klubu
• Pravidelné hodnotí priebeh majstrovských súťaží, na ktorých sa zúčastňujú družstvá klubu a prijíma potrebné opatrenia.
• Riadi a usmerňuje činnosť stanovených realizačných tímov
• Uzatvára pracovno-právne vzťahy trénerov a ostatných zamestnancov klubu
• Zriaďuje potrebné komisie pre činnosť HK
• Zriaďuje hospodárske zariadenia
• Stanovuje zásady hospodárenia v HK a k tomu spracováva potrebné smernice a vykonávacie pokyny

3. Výbor HK v čele so Správnou radou je oprávnený rozhodovať o všetkých otázkach činnosti HK, pokiaľ tieto nie sú vo výlučnej právomoci Valného zhromaždenia HK. Tieto otázky rieši v súlade s organizačným štatútom HK.

4. Pri vážnom porušení stanov, alebo organizačného štatútu klubu, alebo absencii viac ako polovice výborových schôdzí za kalendárny rok podľa plánu výborových schôdzí z akýchkoľvek dôvodov, je tento člen vylúčený z výboru.

Článok 8
Dozorná rada

1. Dozorná rada je nezávislí kolektívny orgán na čele s predsedom, volí ju Valné zhromaždenie. Vykonáva revízie hospodárenia HK, jeho zložiek a o výsledkoch informuje Výbor, resp. Správnu radu HK s návrhom na nápravné opatrenia.
2. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu HK, ktoré ju zvolilo a pri jeho rokovaní mu predkladá správu o svojej činnosti.
3. Predseda Dozornej rady má právo zúčastňovať sa na rokovaní Výboru s hlasom poradným.
4. Členovia Dozornej rady nemôžu byť členmi iného orgánu klubu, ani členmi iného klubu.

Článok 9
Trénerská rada

1. Trénerská rada klubu združuje úsilie trénerov HK a koordinuje ich činnosť pri pôsobení HK s dôrazom na organizáciu výchovného, tréningového a herného procesu.
2. V čele tejto rady je z počtu trénerov klubu určené vedenie Trénerskej rady v zložení predseda, podpredseda a sekretár TR.
3. Trénerská rada HK komunikuje a za svoju činnosť zodpovedá Výboru HK prostredníctvom určeného člena Výboru.
4. Predseda Trénerskej rady má právo zúčastňovať sa na rokovaní Výboru s hlasom poradným.

Článok 10
Majetok a hospodárenie

1. HK má vo vlastníctve hnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti. Hospodárenie s týmto majetkom musí byť v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a predpismi vyšších telovýchovných orgánov a v súlade s nimi i s vlastnými pravidlami.
2. HK užíva na základe zmluvných vzťahov aj nehnuteľný majetok, o ktorý je povinný sa starať a chrániť.
3. Zdrojom majetku HK sú príjmy z členských, oddielových a iných príspevkov, príjmy z telovýchovnej, športovej, spoločenskej, reklamnej a ostatnej činnosti, z výnosov vedľajšieho hospodárenia a iných povolených podnikateľských činností, ďalej dary od sponzorov, príspevky, dotácie a prípadné príjmy.

Článok 11
Právne postavenie a spôsob konania v mene klubu

1. HK má právnu subjektivitu. V mene HK konajú prezident HK, viceprezident HK, manažér HK, ktorí sú oprávnení konať v mene hokejového klubu vždy dvaja spoločne.
2. K vydaniu oznámení akéhokoľvek druhu je oprávnený v rámci svojej kompetencie Výbor HK prostredníctvom stanovených funkcionárov Správnej rady.
3. K podpísaniu dokumentov, písomností a listín za HK je oprávnený prezident HK, viceprezident HK a manažér HK, vždy dvaja spoločne.

Článok 12
Zánik združenia

O zániku združenia, zlúčení s iným občianskym združením, alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Valné zhromaždenie, ktoré menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Valného zhromaždenia. Zánik združenia ohlási do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1. Výklad stanov a ďalších vnútorných predpisov prislúcha Výboru HK.
2. Tieto stanovy boli schválené Mimoriadnym valným zhromaždením HK dňa 15.10.2010.
3. Týmto strácajú platnosť stanovy registrované MV SR zo dňa 10.10.2001 pod č. VVS/1-900/90-9796-1 s dodatkom č. 1 zo dňa 3.12.2008 pod č. VVS/1-900/90-9796-2
4. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, predpismi SZTK, SZĽH vydanými po dohode s asociáciami SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.