Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok zimného štadióna Zlaté Moravce

I.  Identifikačné údaje prevádzkovateľa zimného štadióna

Hokejový klub HC Zlaté Moravce
Továrenská 1
95301 Zlaté Moravce

II. Priestory zimného štadióna sa delia podľa využitia na:

 • priestory prístupné návštevníkom ZŠ
 • zázemie pre hráčov a účinkujúcich
 • priestory prevádzkovateľa ZŠ
 • priestory technologické

 

III.  Sezóna verejného korčuľovania začína 6.11.2015 a končí 29.02.2016.

Prevádzková doba: viď harmonogram umiestnený na informačnej tabuli ZŠ alebo na internetovej stránke www.hczm.sk.

IV.   Pravidlá pre vstup a pobyt osôb v priestoroch ZŠ

 • Vstup do priestorov areálu ZŠ je podmienený dodržiavaním platných zákonov, noriem a tohto prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok je k dispozícii u prevádzkovateľa a v pokladni ZŠ.
 • Do priestorov ZŠ vstupuje každý na vlastné riziko.
 • Osoba nachádzajúca sa v objekte je povinná udržiavať čistotu a poriadok.
 • Vstup pre návštevníkov je povolený len s platnou vstupenkou.
 • Každá osoba je povinná prejsť kontrolou vstupu na overenie platnosti vstupenky.
 • Po opustení priestorov ZŠ stráca vstupenka platnosť. Držiteľ musí mať túto u seba pre prípadnú kontrolu usporiadateľa podujatia.
 • Každý návštevník vstupujúci do objektu súhlasí s osobnou bezpečnostnou prehliadkou svojej osoby a batožiny z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti ostatných osôb. Odmietnutie kontroly je dôvodom k zamietnutiu vstupu do priestorov ZŠ.
 • Do priestorov ZŠ je zakázané nosiť alkohol, nátlakové predmety, sklenené nádoby a plechovky, reklamné predmety, ktoré by mohli spôsobiť ujmu na zdraví a majetku ZŠ, usporiadateľa podujatia a návštevníkov.
 • V objekte je prísne zakázaná manipulácia s otvoreným ohňom. Je tiež zakázané zapojovať akékoľvek spotrebiče a aparatúry na elektrickú sieť rozvedenú v areáli Zimného štadióna bez povolenia zodpovedného vedúceho alebo hlavného strojníka.
 • V priestoroch platí prísny zákaz vstupu zvierat.
 • Zákaz hádzať akékoľvek predmety na ľadovú plochu.
 • V priestoroch ZŠ platí prísny zákaz fajčenia ( mimo priestorov na to vyhradených, ktoré sú viditeľne označené).
 • V objekte ZŠ platí zákaz usporadúvania marketingových a reklamných aktivít, ktoré nie sú povolené prevádzkovateľom.
 • Náhrada za škodu spôsobenú návštevníkom bude vymáhaná v zmysle platných právnych noriem v SR.
 • Zákaz vstupu na ľadovú plochu počas úpravy ľadovej plochy, V prípade nerešpektovania tohto zákazu bude úprava ľadovej plochy prerušená a vzniknutá časová strata nebude užívateľovi nahradená. Zákaz sa netýka pracovníkov ZŠ zodpovedných za úpravu ľadovej plochy.
 • Prevádzkovateľ, resp. usporiadateľ podujatia, nepreberajú zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku návštevníka spôsobenú predmetmi pochádzajúcimi z ľadovej plochy. Škodu možno uplatniť priamo u osoby, ktorá svojím konaním škodu spôsobila.
 • Využitie ľadovej plochy je možné osobne ,alebo telefonicky objednať na tel. čísle 0911 031 654 , alebo na emailovej adrese zimnystadion@hczm.sk. Zrušiť využitie ľadovej plochy môže iba prevádzkovateľ a to najmenej 2 dni pred tréningovou jednotkou. V tom prípade nebude táto nahradená a ani fakturovaná. Pri platení v hotovosti pred tréningovou jednotkou je potrebné využitie ľadovej plochy zaplatiť pred vstupom na ľadovú plochu pokladníkovi a to vždy oproti pokladničnému dokladu.
 • Organizátor verejných telovýchovných športových podujatí sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zákona č. 479/2088 Z.z. o organizovaní verejných telovýchovných a turistických podujatí.

 

V.  Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia

            V prevádzke sa dodržiavajú hygienické a protiepidemiologické predpisy a opatrenia. Všetci zamestnanci musia dbať na dodržiavanie osobnej hygieny, čistoty a poriadku na pracovisku. Zamestnanci sú vybavení ochrannými pracovnými prostriedkami podľa druhu vykonávanej činnosti. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Počas prevádzky je zabezpečená stála služba, ktorá vykonáva pravidelnú kontrolu a čistenie priestorov.

 

VI.  Zásady prevádzky a údržby zariadení

Prevádzkovateľ zariadenia v záujme zabezpečenia bezpečnosti, ochrany zdravia,            zdravého životného prostredia a ochrany majetku:

 • vykonáva a zabezpečuje správu, údržbu, modernizáciu a prevádzku zvereného majetku
 • zodpovedá za dodržiavanie stanov prevádzkového poriadku ako aj ostatných predpisov súvisiacich s prevádzkou zariadenia
 • zodpovedá za dodržiavanie prevádzkových predpisov na obsluhu, prevádzku a údržbu technologických zariadení objektu
 • prostredníctvom vlastných zamestnancov zabezpečuje stálu službu, ktorá zodpovedá za pravidelné čistenie, upratovanie, dezinfekciu a prevádzku
 • zabezpečuje maľovanie a základnú opravu náterov priebežne podľa potreby, v miestnostiach z vyššou vlhkosťou vzduchu minimálne jedenkrát za dva roky
 • umiestňuje orientačné, informačné, oznamovacie a príkazové tabule
 • spolupracuje s orgánmi policajného zboru a mestskej polície pri zabezpečení verejného poriadku a ochrane majetku organizácie a návštevníkov

 

VII.   Prevádzkové pokyny – povinnosti návštevníkov verejného korčuľovania

 • Vstup na verejné korčuľovanie je povolený len s platnou vstupenkou.
 • Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny správy ZŠ, usporiadateľskej služby na ľade a ostatných pracovníkov ZŠ.
 • Návštevníci – účastníci verejného korčuľovania sú povinní dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy z hľadiska prevádzky zariadenia, bezpečnosti a ochrany zdravia, požiarnej a civilnej ochrany hygieny, plán civilnej ochrany a prevádzkový poriadok.
 • Užívatelia sú povinní všetky úrazy nahlásiť zodpovedným zamestnancom Zimného štadióna (strojník, ľadár, zodpovedný vedúci, pokladník) a to bezodkladne po zistení úrazu. Lekárnička je umiestnená v pokladni ZŠ. Jej použitie s podpisom zranenia sa zapíše do knihy úrazov, ktorá je tiež uložená v pokladni ZŠ.

 Pri korčuľovaní na ľadovej ploche je zakázané:

 • korčuľovať v skupinách, v protismere a neprimerane rýchlo
 • sedieť na mantineli
 • konzumovať jedlo a pitie na ľadovej ploche
 • hádzanie akýchkoľvek predmetov na ľadovú plochu
 • organizovanie tréningu hokejistov a krasokorčuliarov
 • zákaz vstupu na ľadovú plochu bez športovej obuvi

 

VIII.     Povinnosti prevádzkovateľa zimného štadióna

 • Umiestniť na viditeľnom mieste prevádzkový poriadok, aby sa s ním mohli oboznámiť všetci užívatelia ľadovej plochy, návštevníci a zamestnanci.
 • Udržiavať celý areál v čistote a včas pripraviť ľadovú plochu na tréningový proces, zápas , resp. iné podujatie.
 • Dodržiavať stanovený harmonogram tréningových hodín, zápasov a iných podujatí.
 • Vykonávať pravidelnú a riadnu údržbu celého areálu a jeho zariadení.
 • Zabezpečiť vhodné osvetlenie, vetranie objektu, šatní, sociálnych priestorov a ľadovej plochy.
 • Dodržiavať prevádzkový poriadok platiaci pre zimný štadión.
 • Vykázať z objektu ZŠ v spolupráci s mestskou políciou takých športovcov a návštevníkov, ktorí napriek upozorneniu nedodržiavajú prevádzkový poriadok.
 • Zabezpečiť časové rozvrhy, priebežne ich upravovať a v časovom predstihu min. 1 deň ich vyvesiť na informačnú tabuľu a internetovú stránku www.hczm.sk.

 

IX. Ostatné ustanovenia

 • Užívatelia ľadovej plochy majú pred tréningovou jednotkou umožnený vstup do šatní max. 30 minút pred jej zahájením. Na zápasy amatérskych líg je vstup povolený takisto max. 30 minút pred ich zahájením.
 • Šatne na jednorazové využitie pre družstvá prideľuje správa zimného štadióna. Kľúče vydáva zamestnanec k tomuto účelu určený na vrátnici na proti podpis. Kľúče od kabíny vyberie určený vedúci mužstva. Kľúče od šatní nesmie nikto zo sebou odnášať. Osoba ,ktorá kľúče preberá, nahlási pri pokladni svoje meno a na požiadanie aj číslo OP. Po dobu prenájmu je zodpovedná za prenajatú šatňu a jej zariadenie. Po skončení akcie odovzdá šatňu a vráti kľúče pracovníkovi ZŠ.
 • Za škody spôsobené na zariadeniach v objekte ZŠ je zodpovedný vinník (vinníci). Ak sa vinník nezistí, uhradí škodu klub, ktorý mal v čase vzniku škody tréning, resp. podujatie.
 • Správa ZŠ má právo zrušiť kedykoľvek tréningovú hodinu z prevádzkových, technických dôvodov alebo z dôvodov verejného, alebo celoplošného záujmu.

 

OSOBITNÉ UPOZORNENIE !!!

OBJEKT CELÉHO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA NIE JE VEREJNÝ A NIE JE TO ANI ÚTOČISKO A ZHROMAŽDISKO PRE NÁHODNÝCH NÁVŠTEVNÍKOV A PRETO VSTUP K ĽADOVEJ PLOCHE A DO PREVÁDZKOVÝCH PRIESTOROV JE PRÍSNE ZAKÁZANÝ. RODIČIA , KTORÍ ROBIA SVOJÍM DEŤOM DOPROVOD, POTREBUJÚ PÍSOMNÝ SÚHLAS – DOPROVODNÝ PREUKAZ, VYDANÝ KLUBOM, U KTORÉHO DETI ŠPORTUJÚ. V PRÍPADE , ŽE NÁVŠTEVNÍK AJ NAPRIEK TOMUTO UPOZORNENIU BUDE VSTUPOVAŤ DO PRIESTOROV,ALEBO BUDE AKÝMKOĽVEK SPOSOBOM POUŽÍVAŤ ZARIADENIE TOHTO ZIMNÉHO ŠTADIÓNA, ROBÍ TAK NA VLASTNÉ RIZIKO.

X. Požiarne a poplachové smernice

 • V prípade vzniku požiaru treba postupovať podľa požiarnej a poplachovej smernice.

 

XI. Dôležité telefónne čísla:

 Hasičská a záchranná služba        150

 Zdravotnícka záchranná služba    155

 Polícia                                               158

 Mestská polícia                                159

 Zodpovedný vedúci ( Ing. Marian Pánik ) 0915722052

 Prenájom ľadovej plochy 0911031654 zimnystadion@hczm.sk

 

V Zlatých Moravciach, dňa 1.11.2015

 

                        Ing. Marian Pánik                                                      Branislav Bartek

Prezident HC Zlaté Moravce                                    Viceprezident HC Zlaté Moravce

 

Radoslav Lobb

Manažér klubu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.